ประวัติสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2515 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก
3. เพื่อช่วยเหลือสังคมตามแนวทางแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อเป็นตัวแทนของวิชาชีพในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก


 

replicas relojes