พิธีกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม พิธีกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2563
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระ)
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมอาจารย์อบทิตย์ แดงสว่าง อาคารการุณยสภา
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


 


 

replicas relojes