สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ (วชิระ) และคณาจารย์ร่วมแสดงความ ยินดีกับบัณฑิตใหม

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ (วชิระ) และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ณ ห้องประชุมอาจารย์อบทิพย์ ชั้น 4 อาคารการุณยสภา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมมอบเข็มศิษย์เก่าฯให้กับบัณฑิตใหม่

replicas relojes