หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ศึกษาดูงาน

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

ศึกษาดูงาน

  • 1.งานด้านการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • 2.การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ากับกิจกรรมของสถาบัน
  • 3.ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ณ ห้องประชุม403 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ในระหว่างวันที่ 3  มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.


replicas relojes