สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

พันธกิจ (Mission)


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มีพันธกิจในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ มุ่งพัฒนางานวิจัย ให้บริการวิชาการ แก่สังคมที่มีเครือข่ายทุกระดับ อนุรักษ์ค่านิยมและศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Kuakarun Faculty of Nursing has mission of education management, to produce graduates and develop nurse ability for expertise in health care. aim to research development, academic services to social networking at all levels. Thai Cultural preservation and The development of quality assurance in education continuously