สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

วัตถุประสงค์ขององค์กร (The purpose of institutions)

 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านวิชาชีพพยาบาล ด้านสมรรถนะสากล ด้านทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะบัณฑิตแห่งการุณย์ (KARUN)
 2. สร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
 3. บริการวิชาการแก่สังคมโดยการเพิ่มพูนความรู้ด้านการพยาบาลแก่พยาบาลวิชาชีพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตกรุงเทพ มหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
 6. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 1. Graduate nursing quality according to graduate characteristic desirable in the nursing profession, universal competencies, life skills. and graduate characteristic of KARUN
 2. Knowledge management, academic performance and research quality standards for teaching and learning courses benefit to improve the quality of nursing care.
 3. Academic services to the society by enhancing knowledge of nursing to profession nurses, promote the health of people in the Bangkok area and improve the quality of peoples health in general well being
 4. Preserve the thai traditions and culture, promote local wisdom in the environmentally sustainable development all around
 5. Management the organization effectively, transparent and equitable
 6. Development and support quality assurance in education quality standards continuously