สถิติการเข้าชม
วันนี้ 3
เดือนนี้ 69
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 1,447,644
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ค่านิยมองค์กร
Core Value of KFN


ค่านิยมองค์กร (core values) หรือค่านิยมร่วมของคณะพยาบาลฯ คือ การุณย์ (KARUN) ค่านิยมดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในระดับบุคคลและในระดับองค์กรในการทำให้วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธ์ศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์บรรลุสู่ความสำเร็จ การุณย์ (KARUN)

K Keenness กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้และสั่งสมความเชี่ยวชาญ

A Altruism มีน้ำใจ คำนึงถึงผู้อื่น อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและสังคม

R Respect เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

U Unity รู้รักสามัคคีและร่วมมือร่วมใจเพื่อความสำเร็จขององค์กร

N Nurture มีจิตเมตตา ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเอื้ออาทร


Graduate characteristics desirable for graduate nursing quality standard according to KARUN characteristic to strive for the identity of the expertise institutions in the field of urban health care, as the followings :

K Keenness refers to Enthusiastic, keen on knowledge, to accumulate the expertise.

A Altruism refers to kindness, dedicated to the public

R Respect refers to venerate, to be open mind and respect the other opinions.

U Unity refers to harmonious, collaborate for the success of the institution.

N Nurture refers to merciful mind, treated with generosity.