สถิติการเข้าชม
วันนี้ 3
เดือนนี้ 69
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 1,447,644
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

คณะกรรมการ


คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มีความประสงค์ให้การดำเนินงานของกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา โดยมีที่ปรึกษารายนามดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา

๑. นางสาวทัศนีย์ ทองประทีป คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
๒. นางนิยดา ภู่อนุสาสน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการบำรุงศิลปวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษา

๑. นายนิรุจน์ ตะรุณพิณ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ประธาน
๒. นางสาวณัชชญา ประสมศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ รองประธาน
๓. นางสาวพัชรินทร์ ทางาม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวปณิชา โพธิ์นิยม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์การนักศึกษา จัดงานพิธีต่าง ๆ ที่เป็นประเพณีที่กระทำสืบต่อกันมาของคณะฯ ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์การนักศึกษา ชมรม และสถาบันอื่น

๑. นางสาวนพพร ศรีวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
๒. นางสุภาพ ไทยแท้ อาจารย์ที่ปรึกษา
๓. นางแน่งน้อย สมเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา

หน้าที่ ร่วมวางแผนให้คำปรึกษาและดูแลการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา