สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ข้อมูลสภามหาวิทยาลัย
Information of University Council


สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
 3. อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
 5. อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยอื่น
 6. อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง ยุบรวมหรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
 7. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
 8. แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 9. ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 11. กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
 12. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
 13. แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 14. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
 15. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
 16. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งมีภารกิจด้านการสอนหรือการวิจัย
 17. รับรองรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
 18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


Navamindradhiraj University Council is empowered and responsible for overseeing the general affairs of the University as these following.

 1. Policy making and approve development plans of the University to achieve the objectives.
 2. Issuing regulations, rules and the university announcement for the benefit of the operation of the university And may assign any part of the university's rules and regulations for the segment.
 3. Approve the degree, Higher Diploma, Graduate Diploma and Certificate Including the approval of honorary degrees.
 4. Approve the establishment and dissolution of the University, including dividing of the sections within the division.
 5. Approve the affiliate admission or cancel which the educational institutions and other research institutions.
 6. Approve the courses and education curriculum. Including improved collapse or cancel education curriculum.
 7. Consider doing for gracious Majesties appointment and dismissal of the President of the University Council. Luminaries University Council, Dean, Professor and Special Professor.
 8. Appointment and dismissal of Prof. Associate Special Professor Assistant Professor, Assistant Special Professor. And academic position called otherwise.
 9. Regulations on the Educational Quality Assurance.
 10. Issuing rules and regulations on personnel administration and financial management, procurement and property of the university.
 11. Policy making and procedures concerning to the supply of money. To provide sources of funding and other resources.
 12. Approve the budget revenue and expenditure budget of the University.
 13. Appointment and dismissal the committee of the academic council and university affairs promote committee.
 14. Appoint a committee, subcommittee or any person for take any action within the powers and duties of the University Council Including authorize the Committee, subcommittee or such person do instead and report the university council.
 15. Monitor and evaluate the performance of the president, vice dean and Head of division.
 16. Appointment and dismissal Vice President, Dean, Director, or head of section which have other names that have status equal to faculty, which has a mission of teaching or research.
 17. Certificate of the annual report of the University and reported to the Minister to be informed.
 18. Performs other duties about the affairs of the university does not specify that it is the duty of any person, especially the conference and the operation of the university council according to the regulations of the University.