สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ข้อมูลอัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วยงาน ข้าราชการสามัญ ข้าราชการในอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ อาจารย์พิเศษ รวม
ผู้บริหาร 0 1 4 0 0 5
สำนักงานคณบดี 4 0 32 27 0 63
ฝ่ายบริการทางการศึกษา 2 0 13 7 0 22
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2 0 4 11 0 17
ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 14 0 0 15
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2 6 0 0 10
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 0 0 8 0 0 8
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง 0 4 12 0 0 16
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 0 4 14 0 0 18
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 0 5 21 0 0 26
สำนักงานอธิการบดี 0 0 1 0 0 1