สถิติการเข้าชม
วันนี้ 3
เดือนนี้ 69
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 1,447,644
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
Mamagement Strategic Plan


เป้าหมายของยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะ 5 ปี (2555-2558) คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ การุณย์ (KARUN) ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลฯ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลาย ผลิตงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการบริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพและประชาชน ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะเพื่อร่วมสร้างสุขภาพคนเมืองและมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์นี้จัดทำขึ้นโดยนำวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 มาเป็นแนวทาง ประกอบกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ระยะ 5 ปี (2555-2558) ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์หลัก คือ
   1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะพยาบาลฯ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ทรัพยากรและปัจจัยเกื้อหนุน โดยยึดหลักประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการศึกษา


ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลฯ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง ตรงตามความต้องการของระบบบริการด้านสุขภาพของกรุงเทพมหานคร สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพคนเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและกีฬา เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและการสร้างคณะพยาบาลฯให้เป็นที่รู้จักในวงวิชาการและวิชาชีพ


The goal of the strategy of kaukarun faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Within 5 years (2012-2015) to produce graduates who are KARUN characteristic is the unique of kaukarun faculty of Nursing. To promote student activities to raise awareness of a good citizen and participate to social and environmental responsibility. Knowledge urban health nursing development with a diverse research methods. Produce creative and / or innovative quality. Support personnel with the knowledge and ability to provide academic services to the nursing profession and the public. Promoting religion, arts and culture. Preparing for evaluation of the quality of education from other organizations. Including increase the efficiency of the faculty management to create urban healthy and metropolitan quality of life. According to the policies of the Bangkok governor. This strategy is based on the purpose of the establishment of the University, According to Bangkok University Act 2010 as a guideline with the analysis of the performance of the past.

The essence of the strategy of Kuakarun faculty of Nursing within 5 years. (2011-2015) Consists of 2 main strategies are
   1) Strategic Management of Kuakarun faculty of Nursing
   2) Development Strategy of Kuakarun faculty of Nursing.

Strategic Management of Kuakarun faculty of Nursingconsists of the 5 strategic, as the following.
Strategy 1: Optimization the management of the organization to keep pace with change and competition, both domestic and ASEAN
Strategy 2: development personnel at all levels for high performance and operation capabilities.
Strategy 3: development information system for the implementation of the mission effectively.
Strategy 4: Using resources and support factors. Based effective and economical.
Strategy 5: The development of knowledge management system for personnel development and education.


Strategic Development of Kuakarun faculty of Nursingconsists of the 5 strategic, as the following.
Strategy 1: To produce nursing graduates with desirable characteristic and performance of the urban health care according to requirements of the health services system of Bangkok Metropolitan to compete in both domestic and ASEAN regional.
Strategy 2: Research and creative work to develop the knowledge about urban health nurse.
Strategy 3: Academic Services focused on to enhance the health and quality of life by people participation
Strategy 4: To preserve the religion, arts and culture, tradition, local wisdom, environment and sports to preserve the unique culture of Bangkok and Thailand.
Strategy 5: Networking and Building kuakarun faculty of nursing to be known in academic and professional.