สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

นโยบายและแผน
Policy And Planning


นโยบายด้านการวิจัย
      คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กำหนดนโยบายด้านการวิจัย คือ การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการทำวิจัย แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการวิจัย แต่งตำราและ งานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัย ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยและนำผลงานวิจัยมาใช้ในการ พัฒนาพันธกิจหลักของคณะพยาบาลฯ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพคนเมือง อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เอื้อต่อการค้นคว้าวิจัยและการประมวลความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานบริการวิชาการ

นโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์ นำนโยบายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานคร และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและกีฬา มากำหนดเป็นนโยบายของคณะพยาบาลฯ ดังนี้ คือ คณะพยาบาลมุ่งสืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา ดำรงไว้ และเผยแพร่ ศิลปะ กีฬา ภูมิปัญญาไทย และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติ มีการบูรณาการกับภารกิจอื่นของคณะพยาบาลฯ โดยความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วม

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
      คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรนำศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมชุมชน/สังคมให้เข้มแข็ง ร่วมสร้างมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบูรณาการโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาคณะพยาบาลฯให้เป็นศูนย์จัดการประชุมและบริการวิชาการที่เน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง ให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

นโยบายด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา
      คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์เชื่อว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคณะพยาบาลฯ และเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีระบบและกลไกและมีแผนพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ คณะพยาบาลฯ มีการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในและจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะพยาบาลฯอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการบริหารจัดการที่คำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคณะพยาบาลฯ ตามพันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาReseach Policy
      Kuakarun Faculty of Nursing, Policy making research is supporting and promoting instructor, personnel and students to do research. Provide funds from outside to support research, textbook and creative work to increase research productivity, Promote the publishing research and the research results were used to develop the core mission of faculty and creating knowledge related to the urban health nurse continuously. Promote the use of information technology to contributing to the research and processing knowledge, including the creation of research networks between institutions both domestic and foreign.

Cultural Preservation Policy
      Kuakarun Faculty of Nursing, Education policy in higher education levels of BMA and the purpose of establishing the university concerning arts, culture, religion, tradition, local wisdom, environment and sports to determine the policy of faculty as follows: Aim to carry on, recover, development, preserve, disseminate, Thai wisdom, arts, sports and cultural unique of Bangkok and nation, Are integrated with other missions of faculty by cooperation of personnel, students and public participation.

Academic Services to Society Policy
      Kuakarun Faculty of Nursing has support the instructor and personnel bring the potential academic and professional nursing to promote quality of life, strengthen the community and society is strengthening. Co-created municipality of quality of life. Are integrated projects and academic service activity, teaching and learning, research and cultural preservation, Developing kuakarun Faculty of Nursing become the Convention Center and Academic Services which focused on urban health nurse to be accepted both national and regional to be accepted both national and ASEAN regional.

Quality Assurance Educational Policy
      Kuakarun Faculty of Nursing believe that the quality assurance educational is mechanisms in the development the faculty which is mission to be processed continuously. Assigned to the systems and mechanisms and the development plan of quality assurance educational as part of the routine of Kuakarun Faculty of Nursing. Prepare to monitor and evaluate the quality of educational, both from the inside and from outside institution. In order to improve the operation Continued so that Evaluation results reflects management that regard to the standard of education and the development of faculty according to the mission of the institution of higher education.