สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

บริการให้คำปรึกษา


ผู้ให้คำปรึกษา ความเชี่ยวชาญ E-mail address / โทรศัพท์
ร.ศ. สมใจ วินิจกุล
 • การพยาบาลอนามัยชุมชน
 • การส่งเสริมสุขภาพ
 • SVINIJKUL@hotmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8403
 • มือถือ : 08-4663-0393
ร.ศ. พรศรี ศรีอัษฎาพร
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • การออกแบบงานวิจัย
 • สถิติที่ใช้ในการวิจัย
 • nspsd@mahidol.ac.th
 • โทร : 0-24197470 ต่อ1857
 • มือถือ
อ.ดร. จริยา ชื่นศิริมงคล
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • สถิติที่ใช้ในการวิจัย
 • การบริหารการพยาบาล
 • jariya_03@yahoo.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8212
 • มือถือ : 089-8164089
อ.ดร. นุศ ทิพย์แสนคำ
 • สถิติที่ใช้ในการวิจัย
 • การออกแบบงานวิจัย
 • การพยาบาลอนามัยชุมชน
 • tipsenkhum@yahoo.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8206
 • มือถือ : 092-2575667
ผศ.ดร. สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
 • สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • ครอบครัวบำบัด Child abuse
 • วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
 • suteekarn48@hotmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8202
 • โทร : 0-28896377
ผศ. ลดาพร ทองสง
 • การพยาบาลทารกแรกเกิด
 • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 • การส่งเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัว
 • การเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์
 • lada_th2004@hotmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8209
 • มือถือ : 086-054-0125
ผศ.ภัสพร ขำวิชา
 • การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 • การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • กาพยาบาลผู้ใหญ่
 • patsakam@yahoo.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8210 , 8211
อ.ดร. สุมิตรา สว่างทุกข์
 • การพยาบาลสูติ-นารีเวชศาสตร์
 • การศึกษาพยาบาล
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8213
อ.ดร. จันทรรัตน์ วงศ์อารี
 • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
 • ความฉลาดทางอารมณ์เชิงพุทธ
 • chantraratv@gmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8202
อ.ภัทร์ธนิตา ศรีแสง
 • การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป
 • การพยาบาลศัลยกรรมกระดูก
 • pat-nita@hotmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8210 , 8211
อ.ดร. พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์
 • การพยาบาลสูติศาสตร์
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • pnan-wisanskw@yahoo.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8213
 • มือถือ : 086-416-6163
ผศ. ชะไมพร ธรรมวาสี
 • การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 • การให้คำปรึกษา
 • took_ka2004@hotmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8201
 • มือถือ : 083-888-4835
ผศ. อรุณี เฮงยศมาก
 • การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • pewar.2506@gmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8211
 • มือถือ : 092-2514862
รศ. สุภาพ ไทยแท้
 • การพยาบาลสูติศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • สถิติเพื่องานวิจัย
 • Suparp_thaithae@hotmail.com
 • โทร : 0-2241-6500 ต่อ 8213
 • มือถือ : 083-299-2642

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย