สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

หน้าที่ความรับผิดชอบ


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตระหนักถึงหลักภารกิจหลักในการค้นคว้าวิจัย ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำการวิจัย ตลอดจนนำผลการวิจัยมาใช้หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. กำหนดนโยบายด้านการวิจัยและการให้การบริการทางวิชาการของคณะฯและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการของคณะฯ โดยการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน หรือการพัฒนาอาจารย์/บุคลากร ในการฝึกอบรมดูงาน / สัมมนา / ประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. บริหาร ควบคุม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม / งาน / โครงการของคณะฯให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับ และได้รับความนิยมจากสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ บุคลากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. วางแผนพัฒนาบุคลากรในฝ่ายบริการทางการศึกษาในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับรองคณบดีคณะและฝ่ายฝ่ายอื่นๆ
  5. วิจัย/สอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย