สถิติการเข้าชม
วันนี้ 3
เดือนนี้ 69
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 1,447,644
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

การสนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ดำเนินงานโดยมีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย การสนับสนุนการทำวิจัย การเผยแพร่ผลงานและงานสร้างสรรค์เป็นลายลักษณ์อักษร มีการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย ตลอดจนมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีคำอธิบายในคู่มือประมวลรายวิชา และแผนการสอนที่แสดงถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตระหนักถึงการวิจัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างงานวิจัยเป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก โดยเฉพาะการวิจัยด้านสุขภาพคนเมืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประชาชน ทางคณะฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์ / บุคลากร และให้เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของคณาจารย์ โดยสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจากภายในคณะฯ หรือจากภายนอกคณะฯ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย