สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

บริการให้คำปรึกษาฯ


คณะกรรมการบริการให้คำปรึกษาฯการบริการทางวิชาการ

1. รศ.สมใจ วินิจกุล ประธานกรรมการ
2. ผศ.นิยดา ภู่อนุสาสน์ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ รองประธานกรรมการ
4. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ สันตโยภาส กรรมการ
5. อ.ไพลิน สันติวรนันท์ กรรมการ
6. อ.วณิดา มงคลสินธุ์ กรรมการ
7. อ.สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ุ กรรมการ
8. อ.อัสรา อาวรณ์ กรรมการ
9. อ.สมบัติ ริยาพันธ์ กรรมการ
10. อ.นิตยา งามดี กรรมการ
11. อ.สุดคะนึง ดารานิษร กรรมการ
12. อ.ปาริชาติ ทาโน กรรมการและเลขานุการ
13. อ.ปราลีณา ทองศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ