สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

คณะกรรมการ


คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรนำศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมชุมชน/สังคมเข้มแข็ง ร่วมสร้างมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบูรณาการโครงการและกิจกรรมบริหารวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ให้เป็นศูนย์บริการวิชาการที่เน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังต่อไปนี้

 1. รศ.สมใจ วินิจกุล ประธานกรรมการ
 2. ผศ.นิยดา ภู่อนุสาสน์ รองประธานกรรมการ
 3. ผศ.กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ รองประธานกรรมการ
 4. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ สันตโยภาส กรรมการ
 5. อ.ไพลิน สันติวรนันท์ กรรมการ
 6. อ.วณิดา มงคลสินธุ์ กรรมการ
 7. อ.สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ กรรมการ
 8. อ.อัสรา อาวรณ์ กรรมการ
 9. อ.สมบัติ ริยาพันธ์ กรรมการ
 10. อ.นิตยา งามดี กรรมการ
 11. อ.สุดคะนึง ดารานิษร กรรมการ
 12. อ.ปาริชาติ ทาโน กรรมการและเลขานุการ
 13. อ.ปราลีณา ทองศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การพยาบาลสุขภาพคนเมืองและทีมงานที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการแก่สังคม
 2. กำหนดแผนการบริการวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมือง(ฝึกอบรมระยะสั้น) โดยศึกษาความต้องการและความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 3. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง โดยสร้างหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองในสาขาต่างๆ เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เป็นต้น
 4. กำหนดแผนการบริการวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพคนเมืองแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุในชุมชนเขตเมือง โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
 5. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีจิตสำนึกด้านบริการสังคมเพื่อร่วมสร้างสุขภาพคนเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
 6. สนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคและการฟื้นฟูสภาพ ผ่านสื่อต่างๆทั้ง website ของคณะพยาบาลฯและสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานคร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย