สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

แบบฟอร์มการขอโครงการ


แนวทางการเขียนโครงการ
ชื่อโครงการ.......................................

ระบุชื่อโครงการที่หน่วยงานจะดำเนินการ.................................................. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.......................คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ปีงบประมาณ....................................ระบุระยะเวลาที่ต้องการดำเนินงานของโครงการตามปีงบประมาณ 

     1. หลักการและเหตุผล
เป็นการเสนอแนวความคิดของโครงการโดยระบุองค์ประกอบดังนี้ 
         1.1 ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
         1.2 สภาพปัญหาและสาเหตุ 
         1.3 การแก้ไขปัญหาในอดีต 
         1.4 แนวทางขจัดปัญหา 
         1.5 ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ
องค์ประกอบทั้งหมดอาจแยกเป็นข้อสั้นๆ หรือกล่าวรวมๆ ไม่แยกข้อก็ได้ 
     2. วัตถุประสงค์
เป็นการบอกให้ทราบว่าการดำเนินงานตามโครงการนั้น มีความต้องการให้เกิดผลอะไรขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจน มีความสามารถปฏิบัติและวัดประเมินผลได้ 
     3. เป้าหมาย
ให้ระบุจะดำเนินการสิ่งใด โดยให้ปรากฏในเชิงปริมาณว่า ทำอะไร ที่ไหน จำนวนเท่าไหร่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (สำหรับโครงการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ให้แยกเป้าหมายเป็นรายปี) 
     4. ตัวชี้วัดของโครงการ
ระบุตัวชี้วัดของโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในลักษณะของผลลัพท์ (Outcome) หรือผลผลิต (Output) 
     5. ลักษณะของโครงการ
ให้ระบุที่มา ประเภท และความสัมพันธ์ของโครงการ 
          5.1 ที่มา เป็นโครงการใหม่ หรือ โครงการต่อเนื่อง ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
          5.2 ประเภทของโครงการ ให้ระบุว่าเป็นโครงการประเภทใด เช่น ประเภทโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาระบบบริการ ประเภทโครงการบริหารบุคคล เป็นต้น 
          5.3 ความสัมพันธ์ของโครงการ ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ของโครงการ ดังนี้ 
                5.3.1 ความสัมพันธ์ของโครงการนี้กับโครงการอื่นๆ 
                5.3.2 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือสนับสนุนในแผนใด 
                         5.3.2.1 แผนงานบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ................(ระบุ) 
                         5.3.2.2 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.......(ระบุ)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ...........(ระบุเนื้อหา)
- กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่โครงการสนับสนุน ..........(ระบุชื่อโครงการ)
- สอดคล้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.........(ระบุชื่อโครงการ) ในแผนงาน.......... 
                         5.3.2.3 หรือ ระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการที่นอกเหนือจากแผนงานบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนบริหารมหาวิทยาลัย 

      6. แนวทางดำเนินการ 
           6.1 ระบุว่าโครงการนี้ดำเนินงานโดยหน่วยงานใด จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใดบ้าง 
           6.2 ให้ระบุขั้นตอน เทคนิค และวิธีการในการปฏิบัติ โดยให้ระบุกิจกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของโครงการ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปของ Gantt chat แนบท้ายโครงการด้วย 

     7. ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
          7.1 ระบุจำนวนเงินแยกตามแหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เช่น เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เงินกู้ต่างประเทศ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินอื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุแหล่งที่มาด้วย) 
          7.2 ระบุจำนวนเงินแยกตามหมวดรายจ่ายต่อไปนี้ โดยระบุรายละเอียดในแต่ละประเภทรายจ่ายด้วย 
                7.2.1 เงินเดือน 
                7.2.2 ค่าจ้าง 
                7.2.3 ค่าตอบแทน 
                7.2.4 ค่าใช้สอย 
                7.2.5 ค่าสาธารณูปโภค 
                7.2.6 ค่าวัสดุ 
                7.2.7 ค่าครุภัณฑ์ 
                7.2.8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                7.2.9 เงินอุดหนุน 
                7.2.10 รายจ่ายอื่นๆ
(โครงการที่มีระยะดำเนินการมากกว่า 1 ปี ให้แยกค่าใช้จ่ายเป็นรายปี) 

      8. ทรัพยากรที่ต้องใช้ตามโครงการ
ให้ระบุถึงทรัพยากรที่จะต้องใช้ตามโครงการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
           8.1 เจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้ตามโครงการ แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                 8.1.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาตามโครงการ (ทำเฉพาะโครงการนี้อย่างเดียว) 
                 8.1.2 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาตามโครงการ (เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานหลาย อย่างในช่วงเวลาเดียวกัน 
                          ไม่ได้ทำ   เฉพาะโครงการที่เสนอมาอย่างเดียว) 
          8.2 เงินนอกงบประมาณโครงการ เป็นเงินที่หน่วยงานจะต้องจ่ายให้กับโครงการนี้ แต่ไม่ได้รวมอยู่ในวงเงินงบประมาณโครงการตามที่หน่วยงานเสนอขอมา โดยปกติจะเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำของหน่วยงาน แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                8.2.1 เงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เงินค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินสมนาคุณ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ 
                8.2.2 เงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้สอย อันได้แก่
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม ค่ารับรองในการเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ฯลฯ
8.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
8.3.1 ด้านสาธารณูปโภค
8.3.2 วัสดุโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น หรืออาจเป็น
วัสดุซึ่งตามปกติอายุการใช้ยืนนาน แต่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 1,000 บาท เช่น
วัสดุสำนักงาน (ปากกา ดินสอ กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ) เป็นต้น โดยประมาณ
มูลค่าเป็นจำนวนเท่าใด
8.3.3 ครุภัณฑ์แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
- ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใหม่
8.4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ดินแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
8.4.1 ที่ดินที่มีอยู่เดิม
8.4.2 ที่ดินที่จะซื้อใหม่
ทั้ง 2 รายการนี้ ระบุค่าก่อสร้างว่ามีมูลค่าเท่าใด คิดเป็นมูลค่าเท่าใด
สิ่งก่อสร้างแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
8.4.3 สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม
5.4.4 สิ่งก่อสร้างที่จะสร้างใหม่
8.5 รายการอื่นๆ 
      9. ปัญหาและอุปสรรค
ให้ระบุว่าโครงการนี้มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ซึ่งคาดว่าจะเกิดในด้านต่างๆ อันอาจจะทำให้โครงการนี้ล้มเหลว เช่น ปัญหาอุปสรรคทางด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้านเทคนิค และการบริหารโครงการ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาอันเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น 
    10. ผลประโยชน์ของโครงการ
10.1 ให้ระบุถึงผลประโยชน์โดยตรงของโครงการนี้ที่ได้รับทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริการ
10.2 ให้ระบุถึงผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการนี้
10.3 ให้ระบุจำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ใด คิดเป็นเนื้อที่เท่าใด (ตร.กม.) 
     11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ให้ระบุว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลโครงการ ด้วยวิธีใดและเมื่อใดลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ


ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ