สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

โครงการบริการวิชาการ


จำนวนทั้งหมด 66 โครงการ
  ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่จัด งบประมาณที่ใช้
1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ - ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและ มูลนิธิวชิรพยาบาล MED-SURG 01 ส.ค. 60 -
10 พ.ย. 60
ภายใน » 0
ภายนอก » 2,600,000
2 หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ MED-SURG 17 พ.ค. 60 -
21 ก.ค. 60
ภายใน » 185,910
ภายนอก » 0
3 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร: Care Manager - ร่วมกับกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และได้รับความร่วมมือจาก สำนักสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข MED-SURG 09 ก.พ. 60 -
10 เม.ย. 60
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี: Care Manager - ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร และได้รับความร่วมมือ จากสำนักสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข MED-SURG 06 ก.พ. 60 -
24 ก.พ. 60
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
5 โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีไทยของผู้สูงอายุในเขตพญาไท คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ - ร่วมกับคลังปัญญาอาวุโส แห่งประเทศไทย MED-SURG 16 ม.ค. 60 -
27 มี.ค. 60
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (งบประมาณ 2559) แต่ดำเนินการ ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2560 MED-SURG 14 พ.ย. 59 -
28 เม.ย. 60
ภายใน » 0
ภายนอก » 950,000
7 โครงการการอบรมฟื้นฟูแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน - ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร MED-SURG 31 ต.ค. 59 -
19 ก.พ. 60
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
8 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ (2รุ่น) MED-SURG 31 มี.ค. 57 -
11 เม.ย. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
9 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิกฤตและฉุกเฉิน MED-SURG 17 มี.ค. 57 -
04 ก.ค. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 1,050,000
10 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน PSY 17 มี.ค. 57 -
15 ก.ย. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 3,000,000
11 โครงการอบรมผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) MED-SURG 10 มี.ค. 57 -
27 มิ.ย. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 1,050,000
12 โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพคนเมือง PED 25 ก.พ. 57 -
25 ก.พ. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 30,000
13 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป MED-SURG 03 ก.พ. 57 -
29 พ.ค. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 1,050,000
14 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิชาการดูแลแบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก PED 04 พ.ย. 56 -
07 มี.ค. 57
ภายใน » 30,000
ภายนอก » 0
15 โครงการสูงวัยร่วมใจห่างไกลโรค ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร MED-SURG 01 ต.ค. 56 -
30 ก.ย. 57
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
16 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพ PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 56 -
30 ก.ย. 57
ภายใน » 46,400
ภายนอก » 0
17 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิชาปฏิบัติการผู้สูงอายุ MED-SURG 01 ต.ค. 56 -
30 ก.ย. 57
ภายใน » 47,000
ภายนอก » 0
18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา MED-SURG 10 มี.ค. 57 -
27 มิ.ย. 57
ภายใน » 53,250
ภายนอก » 0
19 ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพในคนเมือง PED 25 ก.พ. 57 -
25 ก.พ. 57
ภายใน » 70,000
ภายนอก » 0
20 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 56 -
30 ก.ย. 57
ภายใน » 53,150
ภายนอก » 0
21 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ (2 รุ่น) MED-SURG 23 พ.ค. 56 -
03 มิ.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
22 โครงการอบรมผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) MED-SURG 29 เม.ย. 56 -
16 ส.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 1,050,000
23 โครงการก้าวทันการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน MED-SURG 26 เม.ย. 56 -
03 พ.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 507,720
24 โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนเมืองที่มีความเสี่ยงต่ออ้วนลงพุง PUBLIC HEALTH 01 เม.ย. 56 -
31 ก.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 111,240
25 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง FUNDA 25 มี.ค. 56 -
29 มี.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 30,000
26 โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง OB-GYN 14 ม.ค. 56 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 400,000
27 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป MED-SURG 14 ม.ค. 56 -
09 พ.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 511,213
28 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และผู้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 30,000
29 โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง OB-GYN 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 400,000
ภายนอก » 0
30 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเสริมทักษะการแก้ปัญหาสุขภาพจิตสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น PSY 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 100,000
31 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกรุงเทพมหานคร MED-SURG 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 187,137
32 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตสตรีตั้งครรภ์ในวัยเรียนวัยรุ่น PSY 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 667,200
33 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิกฤตและฉุกเฉิน MED-SURG 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 906,440
34 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์ทวีรัก MED-SURG 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
35 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 55 -
30 ก.ย. 56
ภายใน » 32,500
ภายนอก » 0
36 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ MED-SURG 30 เม.ย. 55 -
04 พ.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
37 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการรายกรณีในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร MED-SURG 29 เม.ย. 55 -
30 ส.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 300,000
38 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป MED-SURG 16 ม.ค. 55 -
04 พ.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 521,083
39 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ MED-SURG 01 ธ.ค. 54 -
31 มี.ค. 55
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
40 โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนเมืองที่มีความเสียงต่ออ้วนลงพุง PUBLIC HEALTH 01 ธ.ค. 54 -
29 ก.พ. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 200,000
41 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง FUNDA 10 ต.ค. 54 -
14 ต.ค. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 41,285
42 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์ศรีทวีรัก MED-SURG 01 ต.ค. 54 -
30 ก.ย. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
43 โครงการการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 54 -
30 เม.ย. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 56,000
44 โครงการบริการประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราว (ผู้ประสบภัยน้ำท่วม) PED 01 พ.ค. 54 -
31 ธ.ค. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
45 โครงการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษาด้านเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ PSY 01 ต.ค. 53 -
30 ก.ย. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 5,000
46 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก PED 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
47 โครงการพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาล PED 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
48 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทางโภชนาการ การออกกำลังกายและการคลายเครียด วพก. PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
49 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์ศรีทวีรัก MED-SURG 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
50 โครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน FUNDA 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
51 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฉิมพลี PSY 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
52 โครงการอบรมชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 35,300
53 การสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาขยะโดยใช้ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 52 -
30 ก.ย. 53
ภายใน » 51,400
ภายนอก » 0
54 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ MED-SURG 30 เม.ย. 52 -
04 พ.ค. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
55 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง PUBLIC HEALTH 22 มี.ค. 52 -
04 เม.ย. 52
ภายใน » 35,300
ภายนอก » 0
56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน MED-SURG 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
57 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ครบวงจร OB-GYN 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
58 โครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ซอยโซดา FUNDA 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
59 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก PED 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
60 โครงการอบรมชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
61 โครงการสร้างพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในวิทยาลัยฯ PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
62 โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนที่มีสภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
63 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนวัดพระยาทำ PSY 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
64 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทางโภชนาการ การออกกำลังกาย และการคลายเครียด วพก. PUBLIC HEALTH 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
65 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทางสถานีวิยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร PSY 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
66 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษา PSY 01 ต.ค. 51 -
30 ก.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 0