สถิติการเข้าชม
วันนี้ 6
เดือนนี้ 72
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 1,447,647
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

หน้าที่ความรับผิดชอบ


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ให้การบริการวิชาการแก่สังคมโดยสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจำของคณะฯได้เผยแพร่ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย การค้นคว้า หรือจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาการพยาบาล และหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในวิชาชีพเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของสังคม

กระบวนการดำเนินงานบริการวิชาการทางสังคม

ปัจจัยนำเข้า

 1. แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของทุกภาควิชาในคณะ
 2. ผลสำรวจความต้องการ การบริการทางวิชาการ
 3. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของกทม.
  • ประมวลผลข้อมูลปัจจัยนำเข้าทั้งหมด
  • จัดทำแผนและทิศทางการบริการวิชาการในภาพรวมของคณะ
  • ถ่ายทอดสู่ภาควิชาเพื่อวางแผนงานด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนองด้านนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการของสถาบัน
  • แต่ละภาควิชาดำเนินการและเสนอโครงการตามแผน
  • ผ่านคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน
  • ผ่านการพิจารณา/แก้ไข/ยกเลิก
  • เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
  • ดำเนินการตามแผน
  • สรุปประเมินผลเป็นรายโครงการภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นโครงการเสนอคณบดี
  • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการดำเนินงานบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนางานและองค์ความรู้ใหม่
  • งานพัฒนาบุคลากรประเมินผลกระทบและผลสำเร็จโดยให้ครอบคลุมตามKPIที่กำหนดไว้
  • รายงานผลให้คณะกรรมการบริหารคณะฯเพื่อวางแผนพัฒนางานในปีต่อไป