สถิติการเข้าชม
วันนี้ 4
เดือนนี้ 70
ปีนี้ 70
ทั้งหมด 1,447,645
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

แผนการจัดการศึกษา


ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
1. เคมี 3(2-2-5)
2. ชีววิทยา 2(2-0-4)
3. พลศึกษา 1(0-2-1)
4. ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
5. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 3(2-2-5)
6. ภาษาไทย 3(2-2-5)
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
8. การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2(1-2-3)
9. จิตวิทยาพัฒนาชีวิต 2(2-0-4)
10. วิชาเลือกเสรี 1-2 หน่วยกิต 1(0-2-1) 2(2-0-4)
รวม 21-22 หน่วยกิต (13-15 ชั่วโมงบรรยาย14-16 ชั่วโมงทดลอง)

ภาคการศึกษาปลาย
1. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-4)
2. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5)
3. ชีวเคมี 3(2-2-5)
4. ฟิสิกส์ 2(2-0-4)
5. สุนทรียศาสตร์ 2(1-2-3)
6. สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2(1-2-3)
7. การพยาบาลพื้นฐาน 1 3(2-2-5)
8. วิชาเลือกเสรี1-2 หน่วยกิต 1(0-2-1) 2(2-0-4)
รวม 19-20 หน่วยกิต (12-14 ชั่วโมงบรรยาย 12-14 ชั่วโมงทดลอง)

ภาคฤดูร้อน
1. ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2(1-2-3)
2. วิถีชีวิตคนเมือง 1(1-0-2)
รวม 3 หน่วยกิต (2 ชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมงทดลอง)

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
1. พยาธิสรีรวิทยา 2(2-0-4)
2. การสื่อสารและการให้การปรึกษา 2(1-2-3)
3. การพยาบาลพื้นฐาน 2 1(1-0-2)
4. การปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2(0-8-2)
5. แนวคิดหลักและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4)
6. การประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-2-3)
7. เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
8. ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
9. สุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
10. การพยาบาลเด็ก 1 1(1-0-2)
รวม 19 หน่วยกิต (13 ชั่วโมงบรรยาย 8 ชั่วโมงทดลอง 8 ชั่วโมงปฏิบัติ)

ภาคการศึกษาปลาย
1. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)
2. การพยาบาลทางนรีเวชและการวางแผนครอบครัว 1(1-0-2)
3. ปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวชและการวางแผนครอบครัว 1(0-4-1)
4. ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 1(0-4-1)
5. สารสนเทศทางการพยาบาล 2(1-2-3)
6. การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6)
7. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2(0-8-2)
8. สถิติ 2(2-0-4)
9. วิชาเลือกเสรี 2(1-2-3)
รวม 16 หน่วยกิต (10 ชั่วโมงบรรยาย 4 ชั่วโมงทดลอง 16 ชั่วโมงปฏิบัติ)

ภาคฤดูร้อน
1. โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(1-2-3)
2. พุทธธรรมเพื่อการพยาบาล 2(2-0-4)
3. วิชาเลือกเสรี 2(1-2-3)
รวม 6 หน่วยกิต (4 ชั่วโมงบรรยาย 4 ชั่วโมงทดลอง)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
1. การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(3-0-6)
2. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2(0-8-2)
3. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)
4. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2(0-8-2)
5. การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
6. การพยาบาลมารดาและทารก 2(2-0-4)
7. ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 2(0-8-2)
8. การพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต 2(2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต ( 11 ชั่วโมงบรรยาย 14 ชั่วโมงปฏิบัติ)

ภาคการศึกษาปลาย
1. ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต 1(1-4-1)
2. การพยาบาลผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6)
3. ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1 1(0-4-1)
4. การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(2-0-4)
5. การพยาบาลเด็ก 2 2(2-0-4)
6. ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 2(0-8-2)
7. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 1(1-0-2)
8. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 1(0-4-1)
9. ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)
รวม 15 หน่วยกิต (9 ชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมงทดลอง 20 ชั่วโมงปฏิบัติ)

ภาคฤดูร้อน
1. เวชบริบาลเบื้องต้น 2(2-0-4)
2. วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 2(2-0-4)
3. การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4)
รวม 6 หน่วยกิต (6 ชั่วโมงบรรยาย)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
1. การพยาบาลผดุงครรภ์ 2 2(2-0-4)
2. ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 2(0-8-2)
3. การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4)
4. ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2(0-8-2)
5. ปฏิบัติการเวชบริบาลขั้นต้น 2(0-8-2)
6. หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 1(1-2-3)
7. จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
รวม 15 หน่วยกิต (8 ชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมงทดลอง 24 ชั่วโมงปฏิบัติ)

ภาคการศึกษาปลาย
1. ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3)
2. แนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
3. ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1(0-4-1)
4. ปฏิบัติการเสริมทักษะทางการพยาบาลและงานสร้างสรรค์ 1(0-4-1)
รวม 6 หน่วยกิต (3 ชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมงทดลอง 8 ชั่วโมงปฏิบัติ)