สายตรงคณบดี เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกื้อการุณย์
วันที่ประกาศ » 24 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เปิดให้ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของทุกภาควิชา/ฝ่ายของคณะพยาบาลฯ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที
*ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณา ข้อมูลทั้งหมดของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และจะถูกเก็บเป็นความลับ

ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

ไฟล์แนบ »  20191220-155609.jpg