ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
วันที่ประกาศ » 17 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563

ล็อกอินเข้าระบบเพื่อปริ้นท์ใบสมัคร 
https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (4-2-63)
(คลิ๊ก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์
(คลิ๊ก)

เว็บไซต์สำหรับบันทึกทะเบียนประวัติ และพิมพ์ใบชำระเงิน (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

กำหนดการของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7-10 ก.พ. 63 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ที่ www.reg.nmu.ac.th หากไม่มีรายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาปรากฎให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 ก.พ. 63 โทร 02-241-6500 ต่อ 8002
11-15 ก.พ. 63 ผู้มีิสิทธิ์เข้าศึกษาเข้าไปบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติตนเองที่ www.reg.nmu.ac.th โดยในการใช้งานครั้งแรก ให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และรหัสบัตรประชาชนเป็น Password (สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ภายหลัง)
18 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 ผู้มีิสิทธิ์เข้าศึกษาดาวโหลดใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เมนู "ผลการลงทะเบียน) แนะนำให้ชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยฯ) ทั้งนี้ ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้หลังจากชำระเงิน 3 วันได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี (อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์)
9 มี.ค. 63 ทำสัญญาค้ำประกัน (เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเท่านั้น) ติดตามรายละเอียดที่ www.kcn.ac.th โทร 02-241-6500 ต่อ 8310

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (30-1-63)
(คลิ๊ก)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563
คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ปีการศึกษา 63
กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทย์ศาสตร์วชริพยาบาล
คลิ๊ก

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

(คลิ๊ก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มผู้รับทุน(คลิ๊ก)

ข้อปฏิบัติของผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(คลิ๊ก)

แบบฟอร์มประวัติผู้สอบสัมภาษณ์(กรอกและนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
(คลิ๊ก)

ไฟล์แนบ »