เกื้อการุณย์สนับสนุนทุนอบรม เชิญชวนนศ.พยาบาลที่สนใจอบรมพัฒนาศักยภาพกับสถาบันหรือหลักสูตรต่างๆ ตามสนใจ
วันที่ประกาศ » 28 พฤศจิกายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เชิญชวนนักศึกษาพยาบาลที่สนใจพัฒนาศักยภาพและประสงค์เข้าอบรมโครงการสร้างทักษะทั้ง 3 ด้านดังต่อไปนี้
1.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2.ทักษะด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ
3.ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี
ผู้สนใจเข้าอบรมหรือพัฒนาทักษะกับสถาบันต่างๆ สามารถดาวโหลดใบสมัครเพื่อยื่นเรื่องขอทุนเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ตนเองสนใจได้

ดาวโหลดใบสมัครร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21 (คลิ๊ก)

ไฟล์แนบ »  20191128-132942.pdf