ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide) 2563
วันที่ประกาศ » 28 มกราคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Training Program of Nurse Aide)
ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขยายเวลาเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
อบรมระหว่างวันทีี่ 16 มี.ค. - 11 ก.ย. 63 (6 เดือน)

ประกาศขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 มี.ค. 63 (คลิ๊ก)

โปรดอ่านเอกสารการสมัครอย่างละเอียด*
ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างหรือ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติผู้มีิสิทธิ์เข้าอบรม

1.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า
2.เชื่อชาติไทย สัญชาติไทย
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ถึง 35 ปี รับถึงวันที่สมัคร
4.รูปร่างสมส่วนน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซ็นติเมตร ขึ้นไป
5.มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือไม่มีความผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงาน
6.เป็นผู้สามารถเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร

ไฟล์แนบ »  20200129-100147.pdf