กำหนดการและเอกสารมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
วันที่ประกาศ » 24 กุมภาพันธ์ 2563

ขั้นตอนการมอบตัวและท้าสัญญาค้ำาประกัน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 256
3

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น.
ณ ั้น 1 ห้อง 6106 (อาคาร 6 ชั้น)
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ดาวโหลดกำหนดการและขั้นตอน (คลิ๊ก)

ดาวโหลดเอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน (คลิ๊ก)

แนวทางปฏิบัติการทำสัญญาเข้าศึกษาหลักสูตร
และหนังสือค้ำประกันการเข้าศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คลิ๊ก)

**ผู้มารายงานตัวให้นำใบปพ.1 เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ยื่นที่โต๊ะรายงานตัวด้วย หากทางโรงเรียนยังไม่สามารถทำเอกสารปพ.1 เกรด 6 เทอมได้ ให้ใช้ฉบับเกรด 5 เทอม ยื่นแทน และต้องนำปพ.1 ฉับเกรด 6 เทอมมายื่นที่เจ้าหน้าที่ห้องระเบียนในวัน ปฐมนิเทศนักศึกษา ที่ห้องระเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารการุณยสภา**

*โปรดอ่านรายละเอียดเอกสารให้ครบถ้วน
**สอบถามรายละเอียดการทำสัญญาค้ำประกันโทร 02-241-6500 ต่อ 8414

 

ไฟล์แนบ »