เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ประกาศ » 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 27 มี.ค. 2563

 

ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัครและเอกสารใบสมัคร

(คลิ๊ก)

 

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 40 คน 

อบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563 (4 เดือน)

 

รายละเอียดตืดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยนุช เนียมอินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 02241-6500 ต่อ 3502 โทรสาร 02-241-6521 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ »  20200225-160133.jpg