แก้ไขระยะเวลาเผยแพร่ (TOR) งานจัดซื้อระบบปรับอากาศ อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 30 กันยายน 2558

ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อระบบปรับอากาศ อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 16,404,000 บาท (สิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแนะนำเสนอแนะ วิจารณ์ร่าง TOR ได้ที่ 

Email : kc_college@hotmail.com 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 และสามารถติดต่อสอบถามไดที่งานพัสดุ สำนักงานคณบดี โทรศัพท์ 0 2241 6500 ต่อ 8411

ประกาศจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ราคากลางงานติดตั้งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 

ไฟล์แนบ »