ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558
วันที่ประกาศ » 30 กันยายน 2558

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2241 6500 ต่อ 8414 เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์แนบ »  20150930-153339.pdf