ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ประกาศ » 09 ตุลาคม 2558

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ

ไฟล์แนบ »  20151009-132213.pdf