ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมูลซื้อระบบปรับอากาศอาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 ระบบ ( ฉบับที่ 2 )
วันที่ประกาศ » 13 ตุลาคม 2558

ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมูลซื้อระบบปรับอากาศอาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 ระบบ ( ฉบับที่ 2 )โดยผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารณ์ ร่างTOR ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ประกาศ

ตารางแสดงราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ไฟล์แนบ »