ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดตำแหน่งที่เทียบเท่า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเทียบระดับและอัตราเงินเดือน
วันที่ประกาศ » 09 ธันวาคม 2557

การกำหนดตำแหน่งที่เทียบเท่า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเทียบระดับและอัตราเงินเดือน
ในกรณีแต่งตั้ง บรรจุใหม่ หรือเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีแนบท้าย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554

ไฟล์แนบ »  20150123-110741.zip