ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ » 06 พฤศจิกายน 2558

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบ »  20151106-103108.pdf