มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ประกาศ » 17 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.hu.ac.th/Conference2016

ไฟล์แนบ »  20151117-154617.pdf