ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำราญงาน และตำแหน่งพนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ » 15 ธันวาคม 2558

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำราญงาน และตำแหน่งพนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบ »  20151215-091533.pdf