ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างห้องอาบน้ำ และอาคารกีฬาในร่ม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,578,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ » 22 ธันวาคม 2558

ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างห้องอาบน้ำ และอาคารกีฬาในร่ม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,578,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ

ตารางแสดงราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน

 

ไฟล์แนบ »