ประกาศ เชิญชวนประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง
วันที่ประกาศ » 29 ธันวาคม 2558

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องอาบน้ำ และลานกีฬาในร่ม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,578,000 บาท โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจต้องเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 - 4 กำหนดขายแบบในราคาชุดละ 4,600 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานคณบดีชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โทร. 02 241 6500 ต่อ 8411

ไฟล์แนบ »  20151229-122014.pdf