ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อน้้าดี น้้าเสียและรอยต่อผนัง (Precast) อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ » 28 มีนาคม 2559

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อน้้าดี น้้าเสียและรอยต่อผนัง (Precast) อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศ

แบบฟอร์มราคากลาง

ไฟล์แนบ »