ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 90 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ประกาศ » 12 เมษายน 2559

ประกาศ เรื่อง  ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จำนวน 90 เครื่อง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศ

ไฟล์แนบ »