ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
วันที่ประกาศ » 25 เมษายน 2559

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีสิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 90 เครื่อง วงเงิน 3,942,000 บาท กำหนดขายเอกสารการประมูล ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประกาศ

ขอบเขตของงาน TOR

ไฟล์แนบ »