ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
วันที่ประกาศ » 09 ธันวาคม 2557

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 40 – 45 ที่นั่ง ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบประกอบด้วย

  • ประกาศ
  • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ไฟล์แนบ »  20150123-111824.zip