ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ประกาศ » 06 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดทำวารสาร "วารสารวิชชา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป ทั้งนี้วารสารวิชาการได้ผ่านการยอมรับให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไปที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวาสารวิชชา 

โดยสามารถส่งบทความได้ที่ http://journal.nstru.ac.th/th/wichcha/user/login

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »