คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ฉบับที่ 2 (แก้ไข) ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ปรับอากาศ 1 คัน วงเงิน 5,500,000 บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ » 18 พฤศจิกายน 2557

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ฉบับที่ 2 (แก้ไข)ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ปรับอากาศ 1 คัน วงเงิน 5,500,000 บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้ประกาศร่าง TOR ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th
http://www.kcn.ac.th/upload/news20141118.html

ไฟล์แนบ »  20150123-111951.jpg