กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองของนักศึกษาพยาบาลชั้นที่ 1
วันที่ประกาศ » 29 กรกฎาคม 2559

 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองของนักศึกษาพยาบาลชั้นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

 

 ***หมายเหตุ : ดูกำหนดการตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20160729-145359.pdf