ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนงาน จำนวน 253 รายการ 
วันที่ประกาศ » 03 สิงหาคม 2559

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนงาน จำนวน 253 รายการ ผู้สนใจสามารถรับเอกสาร และดูทรัพย์สินได้ที่สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02 241 6500 ต่อ 8411 โทรสาร 02 241 6527 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และลงทะเบียนสู้ราคาในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.30 น. เริ่มขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »