ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรรายได้ การรับเงิน การเบิกจ่าย การใช้เงิน การสั่งจ่ายเงิน การดำเนินการทางพัสดุ และการรายงานการเงิน ในการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2559
วันที่ประกาศ » 30 กันยายน 2559

        ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรรายได้ การรับเงิน การเบิกจ่าย การใช้เงิน การสั่งจ่ายเงิน               การดำเนินการทางพัสดุ และการรายงานการเงิน ในการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2559

 

ไฟล์แนบ »  20160930-160759.PDF