ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 
วันที่ประกาศ » 03 ตุลาคม 2559

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS

ได้ที่ http://www.nrms.go.th/ ตั้งแต่วันี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »