ประกาศ เรื่องกรอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ » 07 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ได้กำหนดกรอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (Theme) "ระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน" โดยให้นักวิจัยส่งข้อเสนอแนวคิดเบื้องต้น (Concept paper) โครงการวิจัยผ่านหัวหน้าส่วนงาน เรียนถึงคณะกรรมการบริหารงานวิจัย โดยยังไม่ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nmu.ac.th

ไฟล์แนบ »