ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ประกาศ » 23 กุมภาพันธ์ 2560

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์

อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ไฟล์แนบ »  20170223-111848.jpg