ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
วันที่ประกาศ » 27 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปี 2560 ปีกำหนด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคา ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ จึงขอเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อเสนอแนะวิจารณ์ทาง

e-mail: kc_college@hotmail.com ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »